HomeOudersVrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om alle evenementen die jaarlijks plaatsvinden op school te kunnen betalen. Denk hierbij aan: de kinderboekenweek, vieringen, schoolreisje, kamp, enzovoort. Jaarlijks wordt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld door de MR oudergeleding. Zij controleren ook ieder jaar waar de ouderbijdrage aan besteed is en of de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kostendekkend is. Wanneer dit niet het geval is, wordt in afstemming met de MR oudergeleding bekeken of het bedrag verhoogd kan worden.

De bijdrage voor schooljaar 2022-2023 is €50,00. Bij instroming van een leerling na januari is de bijdrage slechts €35,00.

Voor kinderen in groep 8 wordt een aanvullend bedrag gevraagd voor kamp. Dit bedraagt €60,00. Zij betalen in totaal dus €110,00 voor het hele jaar.

De begroting van de ouderbijdrage wordt aan het eind van een schooljaar toegevoegd aan de nieuwsbrief van de school. Zo kunt u zien op welke wijze het bedrag besteed wordt.

Vrijwilligheid

De overheid wil dat de school de ouders wijst op het vrijwillige karakter van deze bijdrage. Wanneer u als ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet kan of wil betalen, neemt uw kind gewoon deel aan alle activiteiten.

Gedeeltelijke/gehele ontheffing

In bijzondere omstandigheden kan door de directeur, op verzoek van de betreffende ouder/wettelijk vertegenwoordiger, een gedeeltelijke of gehele ontheffing van betaling van de ouderbijdrage worden verleend. Een verzoek tot ontheffing van de ouderbijdrage, met vermelding van redenen, kunt u indienen bij de directeur van de school.